Contact Us:

感謝您對版權的尊重。如果您想要申請使用撒冷泉音樂的歌曲, 我們樂意將詳細相關的說明提供予您,以便在使用詩歌或資料之前提出申請。原則上版權費請自由奉獻支持撒冷泉音樂,以能製作更多優良的福音詩歌,成為眾人的祝福。

請與我們連繫:
                         


Spring of Salem Music Ministry  © | Privacy Policy